SGK Toplu Emekli Maaşı Hesaplama

Tıkla binlerce çalışanın emekli maaşını hesapla.

HEDİYE

Üyeliğini yükselt, DEV Excel Arşivimiz HEDİYE

YouTube

YouTube Kanalımıza abone olmak ister misiniz?

Hazır Makro Kodları

Sub HISSE_ISLEM_BILGILERI() v = Range(B2:D Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row).Value2 Range(H2:L Rows.Count).ClearContents ReDim snc(1 To UBound(v), 1 To 5) For a = 1 To UBound(v) deg =...
Cevaplar
0
Görüntüleme
40
Sub ExcelDepo() MsgBox Format(FileLen(C:\dosya_boyutu_ogrenme.xlsm), #,#00.00) End Sub Uygulama Adımları Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın. Project -...
Cevaplar
0
Görüntüleme
68
Sub Gizli_Sayfayi_Yazdir() With Sayfa2 .Visible = xlSheetVisible .PrintOut .Visible = xlSheetVeryHidden End With End Sub Uygulama Adımları Microsoft Visual Basic...
Cevaplar
0
Görüntüleme
132
Option Explicit Sub RenklileriGizle() Dim ED As Long For ED = 1 To ActiveSheet.Rows.Count.Range(A ActiveSheet.Rows.Count).End(xlUp).Row If Cells(ED, 1).Interior.Color = 65535 Then...
Cevaplar
0
Görüntüleme
156
Public Con As Object Dim Alan As Range Dim Fs As Object Sub KlasordenKlasoreVerCoskuyu() Dim klasor As Object Dim hedefklasor As String Dim Fs As Object, YazilanDosya As String, Dosya As String...
Cevaplar
0
Görüntüleme
201
Public AppCap$ Public ActWinCap$ Private Sub Workbook_Activate() Application.Caption = exceldepo ActiveWindow.Caption = https://www.exceldepo.com: ©2016 ED End Sub Private Sub...
Cevaplar
0
Görüntüleme
198
Sub formuller_degerlere() Application.ScreenUpdating = False Range(D2:I2).Copy Range(D2:I2).PasteSpecial xlPasteValues Application.CutCopyMode = False Application.ScreenUpdating =...
Cevaplar
0
Görüntüleme
274
Function HucredekiFormul(hucre) If Left(hucre.Formula, 1) = = Then HucredekiFormul = Right(hucre.Formula, Len(hucre.Formula) - 1) Else HucredekiFormul = End If End Function Uygulama...
Cevaplar
0
Görüntüleme
156
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Target.Cells.Address = $A$2 Then Exit Sub If Range(B1) = Empty Then Range(B1) = = If IsNumeric(Range(A1)) And...
Cevaplar
0
Görüntüleme
160
Sub KacinciHaftadayizBulBakalim() Dim Tarih As Date, Hafta As Integer Tarih = Date Hafta = DatePart(ww, Tarih, vbMonday, vbFirstJan1) MsgBox Bugün: Date -- Yılın ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
202
Sub Dosyayi_Yedekleme() Cevap = MsgBox(Bu çalışma kitabını kaydetmek istiyor musunuz?, vbYesNo) If Cevap = vbYes Then AdVer = InputBox(Bir dosya adı verin! Chr(13) Örnek...
Cevaplar
0
Görüntüleme
157
Sub link_guncellestirme() ActiveWorkbook.UpdateLink Name:=ActiveWorkbook.LinkSources End Sub Uygulama Adımları Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın. Project -...
Cevaplar
0
Görüntüleme
150
Private Sub Worksheet_Deactivate() Application.OnKey {del} End Sub Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Target.HasFormula Then Application.OnKey {del}...
Cevaplar
0
Görüntüleme
135
Private Declare Function GetWindowLongA Lib User32 (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long Private Declare Function SetWindowLongA Lib User32 (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As...
Cevaplar
0
Görüntüleme
149
Sub Kontrol() For a = 1 To Sheets.Count For Each hucre In Sheets(a).Range(A1:E20) If hucre.Interior.Color = vbBlue Then If hucre.MergeCells = True Then...
Cevaplar
0
Görüntüleme
133
Sub Komut() ActiveSheet.UsedRange.Select Application.CommandBars.FindControl(ID:=1849).Execute End Sub Uygulama Adımları Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
138
Sub FormulGir() Dim Hedef As Range Dim J As Integer Dim EDForm As String Dim EDMod As String Set Hedef = ActiveSheet.Range(ActiveWindow.Selection.Address) EDMod =...
Cevaplar
0
Görüntüleme
149
Private Sub Textbox1_Change() On Error Resume Next Dim a, j, Ad, Soyad a = Split(adsoyad) For j = 0 To UBound(a) - 1 Ad = Trim(Ad a(j)) Next j Soyad = Trim(a(UBound(a)))...
Cevaplar
0
Görüntüleme
145
Konu başlıkları otomatik olarak oluşturulmuş olup, başlığı kapsayacak olan Hazır Makro Kodu en kısa zamanda eklenecektir. Eğer bu başlığı kapsayan bir kod eklemek isterseniz, cevap kısmını...
Cevaplar
0
Görüntüleme
121
Sub Listele() Dim liste As String liste = Dir(c:, vbDirectory) Do While liste If GetAttr(c: liste) = vbDirectory Then UserForm1.ListBox1.AddItem liste End If...
Cevaplar
0
Görüntüleme
159
Üst
Konuşma Başlat
Sitemiz ile ilgili tüm soru(n)larınız için hızlı iletişim kurabilirsiniz. Excel sorularınız cevaplanmayacaktır.
Ekip üyelerimizden ilk müsait olan cevap verecektir.