UserForm Resize Özelliği Eklemek

UserForm Resize Özelliği Eklemek isimli kodlar UserForm nesnenizi istediğiniz gibi boyutlandırmanızı sağlayacak niteliktedir.

XD Destek İste
Option Explicit

Private Const MResizer = "ResizeGrab"
Private WithEvents m_objResizer As MSForms.Label
Private m_sngLeftResizePos As Single
Private m_sngTopResizePos As Single
Private m_blnResizing As Single

Private Sub m_AddResizer()
    Set m_objResizer = Me.Controls.Add("Forms.label.1", MResizer, True)
    With m_objResizer
        With .Font
            .Name = "Marlett"
            .Charset = 2
            .Size = 14
            .Bold = True
        End With
        .BackStyle = fmBackStyleTransparent
        .AutoSize = True
        .BorderStyle = fmBorderStyleNone
        .Caption = "o"
        .MousePointer = fmMousePointerSizeNWSE
        .ForeColor = RGB(100, 100, 100)
        .ZOrder
        .Top = Me.InsideHeight - .Height
        .Left = Me.InsideWidth - .Width
    End With
End Sub

Private Sub CommandButton1_Click()
    Unload Me
End Sub

Private Sub m_objResizer_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    If Button = 1 Then
        m_sngLeftResizePos = X
        m_sngTopResizePos = Y
        m_blnResizing = True
    End If
End Sub

Private Sub m_objResizer_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    If Button = 1 Then
        With m_objResizer
            .Move .Left + X - m_sngLeftResizePos, .Top + Y - m_sngTopResizePos
            Me.Width = Me.Width + X - m_sngLeftResizePos
            Me.Height = Me.Height + Y - m_sngTopResizePos
            .Left = Me.InsideWidth - .Width
            .Top = Me.InsideHeight - .Height
        End With
    End If
End Sub

Private Sub m_objResizer_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    If Button = 1 Then
        m_blnResizing = False
    End If
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
    m_AddResizer
End Sub

Private Sub UserForm_Terminate()
    Me.Controls.Remove MResizer
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> UserForm yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Forms yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek olan UserForm(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Üstteki kodları bir UserForm nesnesine eklerseniz, açıldığında boyutları ile istediğiniz gibi ekran üzerinden oynayabilirsiniz. 64 bit Ofis Sürümlerinde kodlar çalışmayabilir.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Son Dolu Satırın Bir Altına Yazdırma
Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma
Makro Etkinletirilmezse Sayfalar Gizlenir
Toplu Sütun Silme
Excel ile Demo Yapma Makrosu
Yanıp Sönme Efekti Verme Kodu
R1C1 Referans Stilini Etkinleştirme
TextBox Nesnesinde Kuruş Göstermek
Tarih ve Saatten Saati Kaldırma
Sayfa Üzerindeki Formüllerin Sayısını Bulma
Kes Kopyala ve Başka Çalışma Kitabına Yapıştır
Bir Kitaptaki Sayfaları Başka Kitaba Taşıma
Sayfadaki Kelime ve Sayı Adetlerini Bulma
Gizlenmiş Makro Örnekleri
Boş Hücreleri Sıfırlarla Değiştirme
Çoklu Bulma ve Karşısındaki Değeri Listeleme
Bir Aralıktaki Minimum Değeri Renklendirme
ListBbox ve ComboBox Satır Kaydırma
Boş Hücreleri Vurgulama
Tarih ve Saatten Tarihi Kaldırma
Metnin İçinden TC Kimlik Numarasını Ayırma
Tüm Formülleri Değerlere Dönüştürme
UserForm Kapatma Kodu
Hücrede Değişiklik Olduğunda Makroyu Çalıştırma
Aktif Hücrenin Üstüne Satır Ekleme
Makro Çalışırken İmlecin Hareket Etmemesini Sağlama
Negatif Sayıları Poztif Sayıya Çevirme
Kare Kökünü Hesaplama
Tüm Sütunda İşlem Yapan Döngü
Bir Çalışma Kitabında Kaç Sayfa Var
Excel Makro Modulü Silme Kodu
Hücrenin Arka Plan Rengini Değiştirme
Aktif Çalışma Sayfası Korumasını Kaldırma
Makro ile Boş Satırları Silme
Belirli Kriterlere Sahip Satırları Silme
Cümle Durumuna Dönüştürme
Şeffaf UserForm Oluşturma Kodu
Metin Sarmayı Kaldırma
Boşluk Olan Hücreleri Renklendirme
Derece Simgesi Ekleme
Seçili Hücrelerden Boşlukları Kaldırma
2. Satırdaki Bilgileri Silmek
Kapanış Mesajı Ekleme
Bir Aralığa Alfabenin Harflerini Ekleme
Seçilmiş Alanı Kes Kopyala ve Yapıştır
Verileri Tek Sütuna Göre Sıralama
Otomatik Olarak Tarih ve Zaman Ekleme
Çalışma Kitabını Kapatırken Otomatik Kaydetme
Son Sütun Numarasını Bulma
Excel Tam Ekran Yapma
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

#YOK! (#NULL?) Hatası

Formülde bazı yerlerde ya noktalı birgül yerine virgül kullanmışsınızdır. Ya da başvurulan hücrelerde başvuru bilgisi bulunamamıştır. Çoğunlukla Düşeyara, yatayara gibi formül sonuçlarında bu hata alınabiliyor.

Detaylı bilgi için buradaki makalemizi inceleyebilirsiniz.
Yükleniyor...