Transparan UserForm Oluşturmak

Transparan UserForm Oluşturmak isimli makro kodu ile, UserForm nesnenizin transparan -şeffaf- olmasını sağlayabilirsiniz.

XD Destek İste
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
    (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" _
    (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" _
    (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" _
    (ByVal hWnd As Long, ByVal crey As Byte, ByVal bAlpha As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long

Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
Private Const WS_EX_LAYERED = &H80000
Private Const LWA_ALPHA = &H2&

Public hWnd As Long

Private Sub UserForm_Initialize()
Dim bytOpacity As Byte
bytOpacity = 110  'şeffaflık ayarıyla buradan oynayabilirsiniz
hWnd = FindWindow("ThunderDFrame", Me.Caption)
Me.Caption = "ECYavuz"
Call SetWindowLong(Me.hWnd, GWL_EXSTYLE, GetWindowLong(Me.hWnd, GWL_EXSTYLE) Or WS_EX_LAYERED)
Call SetLayeredWindowAttributes(Me.hWnd, 0, bytOpacity, LWA_ALPHA)
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> UserForm yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Forms yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek olan UserForm(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Boş bir UserForm nesnesinin kod kısmına, üstteki kodları eklediğinizde; UserForm şeffaf olarak açılacaktır. 64 bit Ofis Sürümlerinde çalışmayabilir.

#Transparan UserForm Oluşturmak #transparan #userform #oluşturmak
50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Sağ Tık ile Açılan Menüye Ekleme Yapma
Açılışta UserForm Nesnesinin Otomatik Gösterilmesi
Şeffaf UserForm Oluşturma Kodu
Tüm Sütunda İşlem Yapan Döngü
Excel Satır Silme Kodu
Top 10 Değeri Renklendirme
Satır Yüksekliğini Ayarla
Bir Aralıktaki Minimum Değeri Renklendirme
Aktif Hücrenin Satır Numarasını Bulma
Tek Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
2. Satırdaki Bilgileri Silmek
Seçili Sütunların Sayısını Bulma
Hücrede Değişiklik Olduğunda Makroyu Çalıştırma
Bir Çalışma Kitabında Kaç Sayfa Var
Program Başlangıcı Kodları
Excel Makroları ile İşlemci Bilgilerini Bulma
Tüm Satırda İşlem Yapan Döngü
Excel Hücresine Gitme Makrosu
Excel Menüsüne Ekleme Yapma Kodu
Boşluk Olan Hücreleri Renklendirme
UserForm Resize Özelliği Eklemek
Excel Crackleme İşlemi Makrosu
Sütunlardaki Farkı Renklendirme
Tek Hücreyi Kes Kopyala ve Yapıştır
Belirli Kriterlere Sahip Satırları Silme
Excel ile Faiz Hesaplama Kodu
Aktif Hücrenin Sütun Numarasını Bulma
Kullanılan Tüm Sütunları Otomatik Sığdır
Excel Hücresini Seçme Makrosu
UserForm Kapatma Kodu
2. Derece Denklemin Grafiğini Çizmek
Yanıp Sönme Efekti Verme Kodu
Aç Penceresini Açan Makro
Kopyala ve Özel Yapıştır
Excel Açılırken Otomatik İşlem Yaptırma
Gizli Sayfaların Bulunması ve Gösterilmesi
Birleştirilmiş Hücrelerin Başlangıç Bitiş Sütununu Belirleme
Tekrarlayan Verileri Vurgulama
Excel Makroları ile Dosya Sayısını Bulma
Transparan UserForm Oluşturmak
Hücrenin Arka Plan Rengini Değiştirme
Excel Makroları ile Dosya Silme
Sütunu Kes Kopyala ve Yapıştır
Sütun Genişliklerini Otomatik Ayarlama
Formu Kapatma Makro Kodu
Checkbox ile Exceli Kapatıp Açmak
Çalışma Kitabını Kapatırken Otomatik Kaydetme
Son Satır Numarasını Bulma
Dizileri Döngüye Eklemek
Makro ile Hızlı Doldurma
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir UserForm üzerinde, sadece sonundaki numarası değişen nesneleriniz varsa, bu nesneleriniz için hızlı bir şekilde silme, gizleme, gösterme gibi işlemler yapmak istiyorsanız, Control kodunu kullanabilirsiniz.

Örneğin: UserForm üzerinde 50 TextBox nesnesi var ve siz tek bir seferde bu TextBox nesnelerini gizlemek istiyorsunuz. Bunun en kısa yöntemi için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

For i = 1 To 50
Controls("TextBox" & i).Visible = False
Next int1

Faydalı olması temennisiyle
Yükleniyor...