Şeffaf UserForm Oluşturma Kodu

Şeffaf UserForm Oluşturma Kodu isimli makro kodlarını kullanarak, bir UserForm nesnesinin şeffaf olarak açılamasını sağlayabilirsiniz.

XD Destek İste
Option Explicit
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" ( _
        ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" ( _
        ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, _
        lParam As Any) As Long
Private Declare Function CreateRectRgn Lib "gdi32" (ByVal X1 As Long, _
 ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long
Private Declare Function CreateRoundRectRgn Lib "gdi32" ( _
 ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, _
 ByVal Y2 As Long, ByVal X3 As Long, ByVal Y3 As Long) As Long
Private Declare Function CreateEllipticRgn Lib "gdi32" (ByVal X1 As Long, _
 ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long
Private Declare Function CombineRgn Lib "gdi32" (ByVal hDestRgn As Long, _
 ByVal hSrcRgn1 As Long, ByVal hSrcRgn2 As Long, _
 ByVal nCombineMode As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowRgn Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, _
 ByVal hRgn As Long, ByVal bRedraw As Boolean) As Long
Private Declare Function DeleteObject Lib "gdi32" (ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare Function ReleaseCapture Lib "user32" () As Long

Private frmRegion As Long, hWnd As Long, msg1 As String, msg2 As String

Private Sub CommandButton1_Click()
  Unload Me
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
  seffaf
End Sub

Private Sub seffaf()
  Dim W As Single, H As Single, cl As Long
  Dim ct As Long, cw As Long, ch As Long
  Dim i As Integer, R As Long, Outer As Long, Inner As Long
  ' 1 pixel = 0.75 point / 1 point = 1.33 pixel
  hWnd = FindWindow(vbNullString, Me.Caption)
  W = Me.Width * 1.33: H = Me.Height * 1.33
  frmRegion = CreateRectRgn(0, 0, 0, 0)
  ' X = (W - ScaleWidth) / 2 -> Genelde 3
  ' Y = H - X - ScaleHeight  -> Genelde 22
  Const X As Single = 3: Const Y As Single = 22
  Const RGN_OR = 2
  Const RGN_DIFF = 4
  Outer = CreateRectRgn(0, 0, W, H)
  Inner = CreateRectRgn(X, Y, W - X, H - X)
  CombineRgn frmRegion, Outer, Inner, RGN_DIFF
  For i = 0 To Me.Controls.Count - 1
    If Me.Controls(i).Visible Then
      ct = Y + (1.33 * Me.Controls(i).Top)
      ch = ct + (1.33 * Me.Controls(i).Height)
      cl = X + (1.33 * Me.Controls(i).Left)
      cw = cl + (1.33 * Me.Controls(i).Width)
      R = CreateRectRgn(cl, ct, cw, ch)
      CombineRgn frmRegion, R, frmRegion, RGN_OR
    End If
  Next
  SetWindowRgn hWnd, frmRegion, True
End Sub

Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
  SetWindowRgn hWnd, 0, False
  DeleteObject frmRegion
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> UserForm yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Forms yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek olan UserForm(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Kodlar sadece UserForm'un şeffa olarak açılmasını sağlayıp, üzerine eklenmiş diğer nesneleri şeffaflaştırmaz. 64 bit sürümlerde hata verebilir.

#Şeffaf UserForm Oluşturma Kodu
50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Excel Makro Modulü Silme Kodu
Boşluk Olan Hücreleri Renklendirme
Çalışma Sayfaları için Yakınlaştırma Yüzdesini Ayarlama
UserForm Resize Özelliği Eklemek
Excel Makroları ile Klasör Silme
Açılışta UserForm Nesnesinin Otomatik Gösterilmesi
Bir Çalışma Kitabında Kaç Sayfa Var
Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturmak
Aktif Hücrenin Sütun Numarasını Bulma
Excel Crackleme İşlemi Makrosu
Excel Üzerinden Klasör Alma Kodu
Gizli Sayfaların Bulunması ve Gösterilmesi
Seçili Satırların Sayısını Bulma
Excel Üzerinden Klasör Açma Kodu
Yorumları İçeren Hücreleri Renklendirme
Hatalı Hücreleri Renklendirme
Seçili Hücrenin Sütun Harfini Bulma
Excel Satır Silme Kodu
Checkbox ile Exceli Kapatıp Açmak
Hücrede Değişiklik Olduğunda Makroyu Çalıştırma
Birleştirilmiş Hücrelerin Başlangıç Bitiş Sütununu Belirleme
Formu Kapatma Makro Kodu
Son Sütun Numarasını Bulma
Kopyala ve Biçimleri Yapıştır
Hesap Makinesini Açma
56 Koşula Kadar Biçimlendirme Yapma
Excel Satır Seçme Kodu
Dolar Okutma Makrosu
Kes Kopyala ve Başka Çalışma Kitabına Yapıştır
Yazı Efekti Verme Kodu
Excel Makroları ile İşlemci Bilgilerini Bulma
MsgBox ile Uyarı Çıkarma Kodu
Excel Makroları ile Hücreye Saat Ekleme
Makro ile Biçimleri Temizleme
Sağ Tık ile Açılan Menüye Ekleme Yapma
Hücre Aralığını Kes Kopyala ve Yapıştır
Excel Hücresini Seçme Makrosu
Şeffaf UserForm Oluşturma Kodu
Seçilmiş Alanı Kes Kopyala ve Yapıştır
Excel Menüsüne Ekleme Yapma Kodu
Sütunlardaki Farkı Renklendirme
Bir Değeri Renklendirme
Alarmlı Saat Ekleme Kodu
Excel Makroları ile Form Çağırma
Aktif Satırı ve Sütunu Vurgulama
Excel Makroları ile Klasör Arama
Dizileri Döngüye Eklemek
Makro ile Hızlı Doldurma
Makro ile Boş Satırları Silme
Excel Açılırken Otomatik İşlem Yaptırma
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Metni Kaydır

Bir Excel hücresinde, üst resimdeki gibi yazdığınız metin, hücre genişliğini aşıyorsa ve siz bu genişliği arttırmadan, yüksekliğin otomatik olarak ayarlanmasını istiyorsanız;
Hücre seçiliyken, Excel Şerit Menü -> Giriş -> Metni Kaydır simgesine tıklamanız yeterli olacaktır.

Metni Kaydır

Metni Kaydır
Yükleniyor...