ListBbox ve ComboBox Satır Kaydırma

Listbox ve Combobox Satır Kaydırma isimli kodları kullanarak, her iki nesnede satır kaydırma işlemi yapma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

XD Destek İste
Option Explicit

Private Sub UserForm_Initialize()
    Dim lCounter As Long
    For lCounter = 1 To 1000
    Lst1.AddItem lCounter
    Lst2.AddItem lCounter
    ComboBox1.AddItem lCounter
    ComboBox2.AddItem lCounter
    Next lCounter
    HookWheel Me, Me.Width, Me.Height, 1
End Sub

Private Sub UserForm_Terminate()
    UnHookWheel
End Sub

Option Explicit
Option Private Module

Private Declare Function CallWindowProc Lib "user32.dll" Alias _
"CallWindowProcA" ( _
ByVal lpPrevWndFunc As Long, _
ByVal hWnd As Long, _
ByVal Msg As Long, _
ByVal wParam As Long, _
ByVal lParam As Long) As Long

Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32.dll" Alias _
"SetWindowLongA" ( _
ByVal hWnd As Long, _
ByVal nIndex As Long, _
ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function FindWindowA Lib "user32" ( _
ByVal lpClassName As String, _
ByVal lpWindowName As String) As Long

Private Declare Function GetSystemMetrics Lib "user32" _
(ByVal nIndex As Long) As Long

Private Declare Function GetWindowRect Lib "user32" ( _
ByVal hWnd As Long, lpRect As typeRect) As Long
Private Type typeRect
Left As Long
Top As Long
Right As Long
Bottom As Long
End Type
Private dXFactor As Double
Private dYFactor As Double
Private lCaptionHeight As Long
Private Const GWL_WNDPROC = -4
Private Const WM_MOUSEWHEEL = &H20A
Private Const SM_MOUSEWHEELPRESENT = 75
Private lLines As Long
Private hForm As Long
Public lPrevWndProc As Long
Private lX As Long
Private lY As Long
Private bUp As Boolean
Private frmContainer As msForms.UserForm

Private Function WindowProc( _
ByVal lWnd As Long, _
ByVal lMsg As Long, _
ByVal wParam As Long, _
ByVal lParam As Long) As Long
If lMsg = WM_MOUSEWHEEL Then
lX = lParam And 65535
lY = lParam \ 65535
bUp = (wParam > 0)
WheelHandler bUp
End If
If lMsg <> WM_MOUSEWHEEL Then
WindowProc = CallWindowProc(lPrevWndProc, lWnd, lMsg, wParam, lParam)
End If
End Function

Public Sub HookWheel(ByVal frmName As msForms.UserForm, dWidth As Double, _
dHeight As Double, ByVal lLinesToScroll As Long)
If WheelPresent Then
Set frmContainer = frmName
hForm = GetFormHandle(frmName)
GetScreenFactors hForm, dWidth, dHeight
lLines = lLinesToScroll
lPrevWndProc = SetWindowLong(hForm, GWL_WNDPROC, AddressOf WindowProc)
End If
End Sub

Public Sub UnHookWheel()
Call SetWindowLong(hForm, GWL_WNDPROC, lPrevWndProc)
End Sub

Private Function GetFormHandle(ByVal frmName As msForms.UserForm, _
Optional bByClass As Boolean = True) As Long
Dim strClassName As String
Dim strCaption As String
strClassName = IIf(Val(Application.Version) > 8, "ThunderDFrame", _
"ThunderXFrame") & vbNullChar
strCaption = vbNullString
GetFormHandle = FindWindowA(strClassName, strCaption)
End Function

Public Sub GetScreenFactors(lHwnd As Long, _
dWidth As Double, _
dHeight As Double)
Dim uRect As typeRect
GetWindowRect lHwnd, uRect
dXFactor = dWidth / (uRect.Right - uRect.Left)
dYFactor = dHeight / (uRect.Bottom - uRect.Top)
lCaptionHeight = dHeight - frmContainer.InsideHeight
End Sub

Private Function WheelPresent() As Boolean
If GetSystemMetrics(SM_MOUSEWHEELPRESENT) Then
WheelPresent = True
ElseIf FindWindowA("MouseZ", "Magellan MSWHEEL") <> 0 Then
WheelPresent = True
End If
End Function

Public Sub WheelHandler(bUp As Boolean)
Dim ctlFocus As msForms.Control
Dim ctlName As msForms.Control
Dim lTopIndex As Long
Dim bMultiPage As Boolean
Dim lPage As Long
Dim lMove As Long
If Not IsOverForm Then Exit Sub
Set ctlFocus = frmContainer.ActiveControl
If TypeOf ctlFocus Is msForms.MultiPage Then
bMultiPage = True
lPage = ctlFocus.Value
Set ctlFocus = ctlFocus.SelectedItem.ActiveControl
End If
lX = lX * dXFactor
lY = lY * dYFactor
lY = lY - lCaptionHeight
If Not (TypeOf ctlFocus Is msForms.CommandButton Or _
TypeOf ctlFocus Is msForms.TextBox) Then
End If
For Each ctlName In frmContainer.Controls
With ctlName
On Error Resume Next
If TypeOf ctlName Is msForms.ListBox Or TypeOf ctlName Is msForms.ComboBox Or TypeOf ctlName Is msForms.TextBox Then
If bMultiPage = True Then
If lPage <> .Parent.Index Then GoTo SkipControl
End If
If lX > .Left Then
If lX < .Left + .Width Then
If lY > .Top Then
If lY < .Top + .Height Then
If .ListCount = 0 Then Exit Sub
lMove = IIf(bUp, -lLines, lLines)
lTopIndex = .ListIndex + lMove
If lTopIndex < 0 Then
lTopIndex = 0
ElseIf lTopIndex > .ListCount - (.Height / 10) + 2 Then
lTopIndex = .ListIndex
End If
If lTopIndex < 0 Then lTopIndex = 0
.ListIndex = lTopIndex
Exit Sub
End If
End If
End If
End If
End If
End With
SkipControl:
Next ctlName
End Sub

Public Function IsOverForm() As Boolean
Dim uRect As typeRect
GetWindowRect hForm, uRect
    With uRect
        If lX >= .Left Then
            If lX <= .Right Then
                If lY >= .Top Then
                    If lY <= .Bottom Then
                        IsOverForm = True
                        lX = lX - .Left
                        lY = lY - .Top
                    End If
                End If
            End If
        End If
    End With
End Function

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> UserForm yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Forms yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek olan UserForm(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Bu kod çalıştırmak için bir UserFom nesnesi üzerinde ListBox ve ComboBox nesnesi eklemeniz gerekir.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Hoş Geldiniz Mesajı Ekleme
UserForm Üzerinde Dört İşlem
Yanlış Yazılmış Hücreleri Vurgulama
Sayfadaki Ad Tanımlamaları Silme
Kopyala ve Biçimleri Yapıştır
Tüm Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Koruma
Bir Kitaptaki Sayfaları Başka Kitaba Taşıma
Birden Çok Sütun Ekleme
Aktif Hücrenin İçeriği Hakkında Bilgi Verme
Excel Kitabındaki Sayfa Adlarının Listelenmesi
Özet Tablo Aralığını Otomatik Güncelleştirme
Sağ Tık ile Açılan Menüye Ekleme Yapma
Çift Satırlı Msgbox Örneği
Son Dolu Satırın Bir Altına Yazdırma
Excel Üzerinden Klasör Açma Kodu
Seçili Satırların Sayısını Bulma
Excel Satır Seçme Kodu
Formül Bulunan Hücreleri Koruma ve Kilitleme
UserForm Kapatma Kodu
Verileri Tek Sütuna Göre Sıralama
Çoklu Bulma ve Karşısındaki Değeri Listeleme
Excel Kapanırken Otomatik İşlem Yaptırma
Kullanılan Tüm Sütunları Otomatik Sığdır
Excel Dosya Silme İşlemi Makrosu
Excel ile Demo Yapma Makrosu
Toplu Satır Silme
Otomatik Olarak Tarih ve Zaman Ekleme
Yorumları İçeren Hücreleri Renklendirme
Grafik Türünü Değiştirme
Çalışma Kitabının Adını Tarih Olarak Kaydetme
Klavyeye Makro Atama ve Çalıştırma
Dizileri Döngüye Eklemek
Aç Penceresini Açan Makro
Excel Makroları ile Klasör Silme
Çalışma Kitabını Kapatırken Otomatik Kaydetme
Makro ile Boş Satırları Silme
Seçilmiş Alanı Kes Kopyala ve Yapıştır
Metinden Konuşma Oluşturma
Pivot Tablo Alt Toplamlarını Gizleme
Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma
Kapanış Mesajı Ekleme
Excel Hücresine Gitme Makrosu
Sayfadaki Kelime ve Sayı Adetlerini Bulma
Bir Değeri Renklendirme
Tüm Çalışma Sayfalarını Gösterme
Birden Çok Satır Ekleme
Hücre Aralığını Kes Kopyala ve Yapıştır
Seçili Hücrelerden Boşlukları Kaldırma
Excel ile Faiz Hesaplama Kodu
Boş Hücreleri Sıfırlarla Değiştirme
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Onbinlerce satırlık Excel hücrelerinizin tamamı seçiliylen ve seçim bozulmadan verilerinizin en alt kısmına, en üst kısmına, en sağ kısmına ya da en son kısmına kolayca gitmek için, sağ ve altta bulunan kaydırma çubuklarının üzerindeyken sağ tıklamanız ve ilgili alana gitmeyi seçmeniz yeterli olacaktır.

Yükleniyor...