Bu sayfada, Excel'in tüm versiyonlarına ait formüller Kategorisel bazda Türkçe ve İngilizce isimleriyle yayınlanmıştır. Tıklanabilir şeklinde olan formüllere ait detaylı sayfa oluşturulmuş demektir. Tüm formüllere ait açıklamalar ve örnek dosyalar sitemize eklenmeye devam etmektedir.

BETADAĞ - BETADIST
BETATERS - BETAINV
BİNOMDAĞ - BINOMDIST
DÖRTTEBİRLİK - QUARTILE
ENÇOK_OLAN - MODE
FDAĞ - FDIST
FTERS - FINV
FTEST - FTEST
GAMADAĞ - GAMMADIST
GAMATERS - GAMMAINV
GÜVENİRLİK - CONFIDENCE
HİPERGEOMDAĞ - HYPGEOMDIST
KİKAREDAĞ - CHIDIST
KİKARETERS - CHIINV
KİKARETEST - CHITEST
KOVARYANS - COVAR
KRİTİKBİNOM - CRITBINOM
LOGNORMDAĞ - LOGNORMDIST
LOGTERS - LOGINV
NEGBİNOMDAĞ - NEGBINOMDIST
NORMDAĞ - NORMDIST
NORMSDAĞ - NORMSDIST
NORMSTERS - NORMSINV
NORMTERS - NORMINV
POISSON - POISSON
RANK - RANK
STDSAPMA - STDEV
STDSAPMAS - STDEVP
TABANAYUVARLA - FLOOR
TAHMİN - FORECAST
TAVANAYUVARLA - CEILING
TDAĞ - TDIST
TTERS - TINV
TTEST - TTEST
ÜSTELDAĞ - EXPONDIST
VAR - VAR
VARS - VARP
WEIBULL - WEIBULL
YÜZDEBİRLİK - PERCENTILE
YÜZDERANK - PERCENTRANK
ZTEST - ZTEST
DERECELİKÜPÜYESİ - CUBERANKEDMEMBER
KÜPDEĞERİ - CUBEVALUE
KÜPKPIÜYESİ - CUBEKPIMEMBER
KÜPKÜMESAYISI - CUBESETCOUNT
KÜPKÜMESİ - CUBESET
KÜPÜYEÖZELLİĞİ - CUBEMEMBERPROPERTY
KÜPÜYESİ - CUBEMEMBER
VAL - DGET
VSEÇÇARP - DPRODUCT
VSEÇMAK - DMAX
VSEÇMİN - DMIN
VSEÇORT - DAVERAGE
VSEÇSAY - DCOUNT
VSEÇSAYDOLU - DCOUNTA
VSEÇSTDSAPMA - DSTDEV
VSEÇSTDSAPMAS - DSTDEVP
VSEÇTOPLA - DSUM
VSEÇVAR - DVAR
VSEÇVARS - DVARP
AY - MONTH
BUGÜN - TODAY
DAKİKA - MINUTE
GÜN - DAY
GÜN360 - DAYS360
GÜNSAY - DAYS
HAFTANINGÜNÜ - WEEKDAY
HAFTASAY - WEEKNUM
ISOHAFTASAY - ISOWEEKNUM
İŞGÜNÜ - WORKDAY
İŞGÜNÜ.ULUSL - WORKDAY.INTL
SAAT - HOUR
SANİYE - SECOND
SERİAY - EOMONTH
SERİTARİH - EDATE
ŞİMDİ - NOW
TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS
TAMİŞGÜNÜ.ULUSL - NETWORKDAYS.INTL
TARİH - DATE
TARİHSAYISI - DATEVALUE
YIL - YEAR
YILORAN - YEARFRAC
ZAMAN - TIME
ZAMANSAYISI - TIMEVALUE
BESINIR - GESTEP
BESSELI - BESSELI
BESSELJ - BESSELJ
BESSELK - BESSELK
BESSELY - BESSELY
BIN2DEC - BIN2DEC
BIN2HEX - BIN2HEX
BIN2OCT - BIN2OCT
BİTÖZELVEYA - BITXOR
BİTSAĞAKAYDIR - BITRSHIFT
BİTSOLAKAYDIR - BITLSHIFT
BİTVE - BITAND
BİTVEYA - BITOR
ÇEVİR - CONVERT
DEC2BIN - DEC2BIN
DEC2HEX - DEC2HEX
DEC2OCT - DEC2OCT
DELTA - DELTA
HATAİŞLEV - ERF
HATAİŞLEV.DUYARLI - ERF.PRECISE
HEX2BIN - HEX2BIN
HEX2DEC - HEX2DEC
HEX2OCT - HEX2OCT
KARMAŞIK - COMPLEX
OCT2BIN - OCT2BIN
OCT2DEC - OCT2DEC
OCT2HEX - OCT2HEX
SANAL - IMAGINARY
SANBAĞ_DEĞİŞKEN - IMARGUMENT
SANBÖL - IMDIV
SANCOS - IMCOS
SANCOSH - IMCOSH
SANCOT - IMCOT
SANCSC - IMCSC
SANCSCH - IMCSCH
SANÇARP - IMPRODUCT
SANÇIKAR - IMSUM
SANEŞLENEK - IMCONJUGATE
SANGERÇEK - IMREAL
SANKAREKÖK - IMSQRT
SANKUVVET - IMPOWER
SANLN - IMLN
SANLOG10 - IMLOG10
SANLOG2 - IMLOG2
SANMUTLAK - IMABS
SANSEC - IMSEC
SANSECH - IMSECH
SANSIN - IMSIN
SANSINH - IMSINH
SANTAN - IMTAN
SANTOPLA - IMSUB
SANÜS - IMEXP
TÜMHATAİŞLEV - ERFC
TÜMHATAİŞLEV.DUYARLI - ERFC.PRECISE
AİÇVERİMORANI - XIRR
AMORDEGRC - AMORDEGRC
AMORLINC - AMORLINC
ANA_PARA_ÖDEMESİ - PPMT
ANBD - XNPV
AZALANBAKİYE - DB
BD - PV
ÇİFTAZALANBAKİYE - DDB
D_İÇ_VERİM_ORANI - MIRR
DA - SLN
DAB - VDB
DEĞER - PRICE
DEĞERİND - PRICEDISC
DEĞERVADE - PRICEMAT
DEVRESEL_ÖDEME - PMT
ETKİN - EFFECT
FAİZ_ORANI - RATE
FAİZORANI - INTRATE
FAİZTUTARI - IPMT
GD - FV
GDPROGRAM - FVSCHEDULE
GERÇEKFAİZ - ACCRINT
GERÇEKFAİZV - ACCRINTM
GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ - RRI
GETİRİ - RECEIVED
HTAHDEĞER - TBILLPRICE
HTAHEŞ - TBILLEQ
HTAHÖDEME - TBILLYIELD
ISPMT - ISPMT
İÇ_VERİM_ORANI - IRR
İNDİRİM - DISC
KUPONGÜN - COUPDAYS
KUPONGÜNBD - COUPDAYBS
KUPONGÜNDSK - COUPDAYSNC
KUPONGÜNÖKT - COUPPCD
KUPONGÜNSKT - COUPNCD
KUPONSAYI - COUPNUM
LİRAKES - DOLLARFR
LİRAON - DOLLARDE
MSÜRE - MDURATION
NBD - NPV
NOMİNAL - NOMINAL
ÖDEME - YIELD
ÖDEMEİND - YIELDDISC
ÖDEMEVADE - YIELDMAT
PSÜRE - PDURATION
SÜRE - DURATION
TAKSİT_SAYISI - NPER
TEKSDEĞER - ODDLPRICE
TEKSÖDEME - ODDLYIELD
TEKYDEĞER - ODDFPRICE
TEKYÖDEME - ODDFYIELD
TOPANAPARA - CUMPRINC
TOPÖDENENFAİZ - CUMIPMT
YAT - SYD
ABDDOLAR - USDOLLAR
ASC - ASC
BAHTAŞAĞIYUVARLA - ROUNDBAHTDOWN
BAHTYUKARIYUVARLA - ROUNDBAHTUP
ECMA.TAVAN - ECMA.CEILING
ETARİHLİ - DATEDIF
ISO.TAVAN - ISO.CEILING
SAYIDİZİ - NUMBERSTRING
SES - PHONETIC
TABANAYUVARLA.DUYARLI - FLOOR.PRECISE
TARİHDİZİ - DATESTRING
TAVANAYUVARLA.DUYARLI - CEILING.PRECISE
TAYDİZEUZUNLUĞU - THAISTRINGLENGTH
TAYHAFTANINGÜNÜ - THAIDAYOFWEEK
TAYRAKAM - THAIDIGIT
TAYRAKAMIYSA - ISTHAIDIGIT
TAYSAYIDİZE - THAINUMSTRING
TAYSAYISES - THAINUMSOUND
TAYYILI - THAIYEAR
TAYYILINAYI - THAIMONTHOFYEAR
BİLGİ - INFO
ÇİFTMİ - ISEVEN
EBOŞSA - ISBLANK
EFORMÜLSE - ISFORMULA
EHATA - ISERR
EHATALIYSA - ISERROR
EMANTIKSALSA - ISLOGICAL
EMETİNDEĞİLSE - ISNONTEXT
EMETİNSE - ISTEXT
EREFSE - ISREF
ESAYIYSA - ISNUMBER
EYOKSA - ISNA
HATA.TİPİ - ERROR.TYPE
HÜCRE - CELL
S - N
SAYFA - SHEET
SAYFALAR - SHEETS
TEKMİ - ISODD
TÜR - TYPE
YOKSAY - NA
ÇOKEĞER - IFS
DEĞİL - NOT
DOĞRU - DOĞRU
EĞER - IF
EĞERHATA - IFERROR
EĞERYOKSA - IFNA
İLKEŞLEŞEN - SWITCH
ÖZELVEYA - XOR
VE - AND
YADA - OR
YANLIŞ - YANLIŞ
ADRES - ADDRESS
ALANSAY - AREAS
ARA - LOOKUP
DEVRİK_DÖNÜŞÜM - TRANSPOSE
DOLAYLI - INDIRECT
DÜŞEYARA - VLOOKUP
ELEMAN - CHOOSE
FORMÜLMETNİ - FORMULATEXT
GZV - RTD
İNDİS - INDEX
KAÇINCI - MATCH
KAYDIR - OFFSET
KÖPRÜ - HYPERLINK
ÖZETVERİAL - GETPIVOTDATA
SATIR - ROW
SATIRSAY - ROWS
SÜTUN - COLUMN
SÜTUNSAY - COLUMNS
YATAYARA - HLOOKUP
ACOS - ACOS
ACOSH - ACOSH
ACOT - ACOT
ACOTH - ACOTH
ALTTOPLAM - SUBTOTAL
ARAP - ARABIC
ASİN - ASIN
ASİNH - ASINH
AŞAĞIYUVARLA - ROUNDDOWN
ATAN - ATAN
ATAN2 - ATAN2
ATANH - ATANH
BİRİMMATRİS - MUNIT
BÖLÜM - QUOTIENT
COS - COS
COSH - COSH
COT - COT
COTH - COTH
CSC - CSC
CSCH - CSCH
ÇARPIM - PRODUCT
ÇARPINIM - FACT
ÇİFT - EVEN
ÇİFTFAKTÖR - FACTDOUBLE
ÇOKETOPLA - SUMIFS
ÇOKTERİMLİ - MULTINOMIAL
DÇARP - MMULT
DERECE - DEGREES
DETERMİNANT - MDETERM
DİZEY_TERS - MINVERSE
ETOPLA - SUMIF
İŞARET - SIGN
KAREKÖK - SQRT
KAREKÖKPİ - SQRTPI
KOMBİNASYON - COMBIN
KOMBİNASYONA - COMBINA
KUVVET - POWER
KYUVARLA - MROUND
LN - LN
LOG - LOG
LOG10 - LOG10
MOD - MOD
MUTLAK - ABS
NSAT - TRUNC
OBEB - GCD
OKEK - LCM
ONDALIK - DECIMAL
Pİ - PI
RADYAN - RADIANS
RASTGELEARADA - RANDBETWEEN
ROMEN - ROMAN
S_SAYI_ÜRET - RAND
SEC - SEC
SECH - SECH
SERİTOPLA - SERIESSUM
SİN - SIN
SİNH - SINH
TABAN - BASE
TABANAYUVARLA.MATEMATİK - FLOOR.MATH
TAMSAYI - INT
TAN - TAN
TANH - TANH
TAVANAYUVARLA.MATEMATİK - CEILING.MATH
TEK - ODD
TOPKARE - SUMSQ
TOPLA - SUM
TOPLA.ÇARPIM - SUMPRODUCT
TOPLAMA - AGGREGATE
TOPX2AY2 - SUMX2PY2
TOPX2EY2 - SUMX2MY2
TOPXEY2 - SUMXMY2
ÜS - EXP
YUKARIYUVARLA - ROUNDUP
YUVARLA - ROUND
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY - COUNTA
BAĞ_DEĞ_SAY - COUNT
BASIKLIK - KURT
BETA.DAĞ - BETA.DIST
BETA.TERS - BETA.INV
BİNOM.DAĞ - BINOM.DIST
BİNOM.DAĞ.ARALIK - BINOM.DIST.RANGE
BİNOM.TERS - BINOM.INV
BOŞLUKSAY - COUNTBLANK
BÜYÜK - LARGE
BÜYÜME - GROWTH
ÇARPIKLIK - SKEW
ÇARPIKLIK.P - SKEW.P
ÇOKEĞERMAK - MAXIFS
ÇOKEĞERMİN - MINIFS
ÇOKEĞERORTALAMA - AVERAGEIFS
ÇOKEĞERSAY - COUNTIFS
DOT - LINEST
DÖRTTEBİRLİK.DHL - QUARTILE.INC
DÖRTTEBİRLİK.HRC - QUARTILE.EXC
EĞERORTALAMA - AVERAGEIF
EĞERSAY - COUNTIF
EĞİLİM - TREND
EĞİM - SLOPE
ENÇOK_OLAN.ÇOK - MODE.MULT
ENÇOK_OLAN.TEK - MODE.SNGL
F.DAĞ - F.DIST
F.DAĞ.SAĞK - F.DIST.RT
F.TERS - F.INV
F.TERS.SAĞK - F.INV.RT
F.TEST - F.TEST
FISHER - FISHER
FISHERTERS - FISHERINV
GAMA - GAMMA
GAMA.DAĞ - GAMMA.DIST
GAMA.TERS - GAMMA.INV
GAMALN - GAMMALN
GAMALN.DUYARLI - GAMMALN.PRECISE
GAUSS - GAUSS
GEOORT - GEOMEAN
GÜVENİLİRLİK.NORM - CONFIDENCE.NORM
GÜVENİLİRLİK.T - CONFIDENCE.T
HARORT - HARMEAN
HİPERGEOM.DAĞ - HYPGEOM.DIST
KESMENOKTASI - INTERCEPT
KIRPORTALAMA - TRIMMEAN
KİKARE.DAĞ - CHISQ.DIST
KİKARE.DAĞ.SAĞK - CHISQ.DIST.RT
KİKARE.TERS - CHISQ.INV
KİKARE.TERS.SAĞK - CHISQ.INV.RT
KİKARE.TEST - CHISQ.TEST
KORELASYON - CORREL
KOVARYANS.P - COVARIANCE.P
KOVARYANS.S - COVARIANCE.S
KÜÇÜK - SMALL
LOGNORM.DAĞ - LOGNORM.DIST
LOGNORM.TERS - LOGNORM.INV
LOT - LOGEST
MAK - MAX
MAKA - MAXA
MİN - MIN
MİNA - MINA
NEGBİNOM.DAĞ - NEGBINOM.DIST
NORM.DAĞ - NORM.DIST
NORM.S.DAĞ - NORM.S.DIST
NORM.S.TERS - NORM.S.INV
NORM.TERS - NORM.INV
OLASILIK - PROB
ORTALAMA - AVERAGE
ORTALAMAA - AVERAGEA
ORTANCA - MEDIAN
ORTSAP - AVEDEV
PEARSON - PEARSON
PERMÜTASYON - PERMUT
PERMÜTASYONA - PERMUTATIONA
PHI - PHI
POISSON.DAĞ - POISSON.DIST
RANK.EŞİT - RANK.EQ
RANK.ORT - RANK.AVG
RKARE - RSQ
SAPKARE - DEVSQ
SIKLIK - FREQUENCY
STANDARTLAŞTIRMA - STANDARDIZE
STDSAPMA.P - STDEV.P
STDSAPMA.S - STDEV.S
STDSAPMAA - STDEVA
STDSAPMASA - STDEVPA
STHYX - STEYX
T.DAĞ - T.DIST
T.DAĞ.2K - T.DIST.2T
T.DAĞ.SAĞK - T.DIST.RT
T.TERS - T.INV
T.TERS.2K - T.INV.2T
T.TEST - T.TEST
TAHMİN.DOĞRUSAL - FORECAST.LINEAR
TAHMİN.ETS - FORECAST.ETS
TAHMİN.ETS.GVNARAL - FORECAST.ETS.CONFINT
TAHMİN.ETS.İSTAT - FORECAST.ETS.STAT
TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK - FORECAST.ETS.SEASONALITY
ÜSTEL.DAĞ - EXPON.DIST
VAR.P - VAR.P
VAR.S - VAR.S
VARA - VARA
VARSA - VARPA
WEIBULL.DAĞ - WEIBULL.DIST
YÜZDEBİRLİK.DHL - PERCENTILE.INC
YÜZDEBİRLİK.HRC - PERCENTILE.EXC
YÜZDERANK.DHL - PERCENTRANK.INC
YÜZDERANK.HRC - PERCENTRANK.EXC
Z.TEST - Z.TEST
ARAB - SEARCHB
ARALIKBİRLEŞTİR - CONCAT
BAHTMETİN - BAHTTEXT
BİRLEŞTİR - CONCATENATE
BUL - FIND
BULB - FINDB
BÜYÜKHARF - UPPER
DAMGA - CHAR
DBCS - DBCS
DEĞİŞTİR - REPLACE
DEĞİŞTİRB - REPLACEB
KIRP - TRIM
KOD - CODE
KÜÇÜKHARF - LOWER
LİRA - DOLLAR
M - T
MBUL - SEARCH
METİNBİRLEŞTİR - TEXTJOIN
METNEÇEVİR - TEXT
ORTAB - MIDB
ÖZDEŞ - EXACT
PARÇAAL - MID
SAĞB - RIGHTB
SAĞDAN - RIGHT
SAYIDEĞERİ - NUMBERVALUE
SAYIDÜZENLE - FIXED
SAYIYAÇEVİR - VALUE
SOLB - LEFTB
SOLDAN - LEFT
TEMİZ - CLEAN
UNICODE - UNICODE
UNICODEKARAKTERİ - UNICHAR
UZUNLUK - LEN
UZUNLUKB - LENB
YAZIM.DÜZENİ - PROPER
YERİNEKOY - SUBSTITUTE
YİNELE - REPT
URLKODLA - ENCODEURL
WEBHİZMETİ - WEBSERVICE
XMLFİLTRELE - FILTERXML

Bilgilendirme

Toplam Kategori Sayısı : 14
Toplam Formül Sayısı : 487
Toplam Ziyaret Sayısı : 3702
Burada 14 kategori içinde toplam formül var. En çok ziyaret edilen formül "EFORMÜLSE - ISFORMULA" olup 232 defa ziyaret edildi. Buradaki Formüller toplam 3702 defa ziyaret edildi.