Özellik Adı Kısa Açıklama
BETADAĞ - BETADIST Beta kümülatif dağılım işlevini verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
BETATERS - BETAINV Birikimli beta olasılık yoğunluğunun tersini verir
BİNOMDAĞ - BINOMDIST Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
TAVANAYUVARLA - CEILING Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar
KİKAREDAĞ - CHIDIST Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir. Not: Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
KİKARETERS - CHIINV Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir
KİKARETEST - CHITEST Bağımsızlık sınamalarını verir
GÜVENİRLİK - CONFIDENCE Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
KOVARYANS - COVAR Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan, kovaryansı verir
KRİTİKBİNOM - CRITBINOM Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir
ÜSTELDAĞ - EXPONDIST Üstel dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
FDAĞ - FDIST F olasılık dağılımını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
FTERS - FINV F olasılık dağılımının tersini verir
TABANAYUVARLA - FLOOR Bir sayıyı, kendinden küçük bir sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
TAHMİN - FORECAST Doğrusal eğilim boyunca bir değer verir.
FTEST Bir F-testin sonucunu verir
GAMADAĞ - GAMMADIST Gama dağılımını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
GAMATERS - GAMMAINV Gama birikimli dağılımının tersini verir
HİPERGEOMDAĞ - HYPGEOMDIST Hipergeometrik dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
LOGTERS - LOGINV Bir lognormal dağılımının tersini verir
LOGNORMDAĞ - LOGNORMDIST Logaritmik normal kümülatif dağılımını verir
ENÇOK_OLAN - MODE Bir veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir
NEGBİNOMDAĞ - NEGBINOMDIST Negatif binom dağılımını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
NORMDAĞ - NORMDIST Normal kümülatif dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
NORMTERS - NORMINV Normal birikimli dağılımın tersini verir
NORMSDAĞ - NORMSDIST Standart normal kümülatif dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
NORMSTERS - NORMSINV Standart normal birikimli dağılımın tersini verir
YÜZDEBİRLİK - PERCENTILE Bir aralıktaki değerlerin k. frekans toplamını verir
YÜZDERANK - PERCENTRANK Bir veri kümesindeki bir değerin yüzde mertebesini verir
POISSON Poisson dağılımını verir
DÖRTTEBİRLİK - QUARTILE Bir veri kümesinin kartil değerini verir
RANK Bir sayılar listesindeki bir sayının mertebesini verir
STDSAPMA - STDEV Standart sapmayı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
STDSAPMAS - STDEVP Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
TDAĞ - TDIST Student t dağılımını verir
TTERS - TINV T-dağılımının tersini verir
TTEST T-testle ilişkilendirilmiş olasılığı verir
VAR Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
VARS - VARP Varyansı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
WEIBULL Weibull dağılımını hesaplar
ZTEST Bir z-testinin iki kuyruklu P-değerini hesaplar
Bu kategoriye henüz özellik eklenmemiştir.