Özellik Adı Kısa Açıklama
ORTSAP - AVEDEV Veri noktalarının mutlak sapmalarının ortalamasını verir
ORTALAMA - AVERAGE Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
ORTALAMAA - AVERAGEA Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir
EĞERORTALAMA - AVERAGEIF Verilen ölçüte uygun bir aralıktaki tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir
ÇOKEĞERORTALAMA - AVERAGEIFS Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir
BETA.DAĞ - BETA.DIST Beta kümülatif dağılım işlevini verir
BETA.TERS - BETA.INV Belirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
BİNOM.DAĞ - BINOM.DIST Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir
BİNOM.DAĞ.ARALIK - BINOM.DIST.RANGE Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir
BİNOM.TERS - BINOM.INV Kümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir
KİKARE.DAĞ - CHISQ.DIST Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
KİKARE.DAĞ.SAĞK - CHISQ.DIST.RT Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir
KİKARE.TERS - CHISQ.INV Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
KİKARE.TERS.SAĞK - CHISQ.INV.RT Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir
KİKARE.TEST - CHISQ.TEST Bağımsızlık sınamasını verir
GÜVENİLİRLİK.NORM - CONFIDENCE.NORM Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
GÜVENİLİRLİK.T - CONFIDENCE.T T-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir
KORELASYON - CORREL İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
BAĞ_DEĞ_SAY - COUNT Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY - COUNTA Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
BOŞLUKSAY - COUNTBLANK Aralıktaki boş hücre sayısını hesaplar
EĞERSAY - COUNTIF Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
ÇOKEĞERSAY - COUNTIFS Verilen birden çok ölçüte uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
KOVARYANS.P - COVARIANCE.P Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
KOVARYANS.S - COVARIANCE.S Örnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir
SAPKARE - DEVSQ Sapmaların karelerinin toplamını verir
ÜSTEL.DAĞ - EXPON.DIST Üstel dağılımı verir
F.DAĞ - F.DIST F olasılık dağılımını verir
F.DAĞ.SAĞK - F.DIST.RT F olasılık dağılımını verir
F.TERS - F.INV F olasılık dağılımının tersini verir
F.TERS.SAĞK - F.INV.RT F olasılık dağılımının tersini verir
F.TEST F-test sonucunu verir
FISHER Fisher dönüşümünü verir
FISHERTERS - FISHERINV Fisher dönüşümünün tersini verir
TAHMİN.ETS - FORECAST.ETS Üstel Düzeltme (ETS) algoritmasının AAA sürümü aracılığıyla, mevcut (geçmiş) değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür
TAHMİN.ETS.GVNARAL - FORECAST.ETS.CONFINT Belirtilen hedef tarihteki tahmin değeri için bir güvenilirlik aralığı döndürür
TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK - FORECAST.ETS.SEASONALITY Excel’in belirtilen tarih dizisi için algıladığı yinelenen desenin uzunluğunu döndürür
TAHMİN.ETS.İSTAT - FORECAST.ETS.STAT Zaman serisi tahmini sonucunda istatistiksel bir değer döndürür
TAHMİN.DOĞRUSAL - FORECAST.LINEAR Mevcut değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür
SIKLIK - FREQUENCY Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
GAMA - GAMMA Gama işlevi değerini verir
GAMA.DAĞ - GAMMA.DIST Gama dağılımını verir
GAMA.TERS - GAMMA.INV Gama kümülatif dağılımının tersini verir
GAMALN - GAMMALN Gama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verir
GAMALN.DUYARLI - GAMMALN.PRECISE Gama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verir
GAUSS Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 azını verir
GEOORT - GEOMEAN Geometrik ortayı verir
BÜYÜME - GROWTH Üstel bir eğilim boyunca değerler verir
HARORT - HARMEAN Harmonik ortayı verir
HİPERGEOM.DAĞ - HYPGEOM.DIST Hipergeometrik dağılımı verir
KESMENOKTASI - INTERCEPT Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir
BASIKLIK - KURT Bir veri kümesinin basıklığını verir
BÜYÜK - LARGE Bir veri kümesindeki k. en büyük değeri verir
DOT - LINEST Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir
LOT - LOGEST Üstel bir eğilimin parametrelerini verir
LOGNORM.DAĞ - LOGNORM.DIST Logaritmik normal kümülatif dağılımını verir
LOGNORM.TERS - LOGNORM.INV Logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir
MAK - MAX Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir
MAKA - MAXA Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, en büyük değeri verir
ÇOKEĞERMAK - MAXIFS Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en büyük değeri döndürür
ORTANCA - MEDIAN Verilen sayıların ortancasını verir
MİN - MIN Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir
MİNA - MINA Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri de içermek üzere, en küçük değeri verir
ÇOKEĞERMİN - MINIFS Verilen bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreleri arasında en küçük değeri verir
ENÇOK_OLAN.ÇOK - MODE.MULT Dizide veya veri aralığında en sık görünen değerleri dikey sırada verir
ENÇOK_OLAN.TEK - MODE.SNGL Veri kümesindeki en sık karşılaşılan değeri verir
NEGBİNOM.DAĞ - NEGBINOM.DIST Negatif binom dağılımını verir
NORM.DAĞ - NORM.DIST Normal kümülatif dağılımı verir
NORM.TERS - NORM.INV Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir
NORM.S.DAĞ - NORM.S.DIST Standart normal kümülatif dağılımı verir
NORM.S.TERS - NORM.S.INV Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir
PEARSON Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir
YÜZDEBİRLİK.HRC - PERCENTILE.EXC Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1, hariçtir aralığındadır
YÜZDEBİRLİK.DHL - PERCENTILE.INC Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki yüzdebirliğini verir
YÜZDERANK.HRC - PERCENTRANK.EXC Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verir
YÜZDERANK.DHL - PERCENTRANK.INC Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir
PERMÜTASYON - PERMUT Verilen sayıda nesne için, permütasyon sayısını verir
PERMÜTASYONA - PERMUTATIONA Toplam nesnelerden seçilebilen belirli sayıda nesne için permütasyon sayısını verir (yinelemelerle birlikte)
PHI Standart normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini verir
POISSON.DAĞ - POISSON.DIST Poisson dağılımını verir
OLASILIK - PROB Bir aralıktaki değerlerin iki limit arasında olma olasılığını verir
DÖRTTEBİRLİK.HRC - QUARTILE.EXC Veri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verir
DÖRTTEBİRLİK.DHL - QUARTILE.INC Veri kümesinin dörtte birini verir
RANK.ORT - RANK.AVG Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
RANK.EŞİT - RANK.EQ Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
RKARE - RSQ Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
ÇARPIKLIK - SKEW Bir dağılımın çarpıklığını verir
ÇARPIKLIK.P - SKEW.P Popülasyona dayalı olarak bir dağılımın eğriliğini verir
EĞİM - SLOPE Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir
KÜÇÜK - SMALL Bir veri kümesindeki k. en küçük değeri verir
STANDARTLAŞTIRMA - STANDARDIZE Normalleştirilmiş bir değer verir
STDSAPMA.P - STDEV.P Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STDSAPMA.S - STDEV.S Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
STDSAPMAA - STDEVA Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
STDSAPMASA - STDEVPA Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STHYX - STEYX Öngörülen bir y değerinin standart hatasını, çakışmadaki her bir x için verir
T.DAĞ - T.DIST Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
T.DAĞ.2K - T.DIST.2T Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
T.DAĞ.SAĞK - T.DIST.RT Student t dağılımını verir
T.TERS - T.INV Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlev olarak, Student t-dağılımının t-değerini verir
T.TERS.2K - T.INV.2T Student t-dağılımının tersini verir
T.TEST Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
EĞİLİM - TREND Doğrusal bir eğilim boyunca değer verir
KIRPORTALAMA - TRIMMEAN Bir veri kümesinin iç ortasını verir
VAR.P Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar
VAR.S Varyansı örneğe dayanarak tahmin eder
VARA Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
VARSA - VARPA Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
WEIBULL.DAĞ - WEIBULL.DIST Weibull dağılımını verir
Z.TEST Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar
Bu kategoriye henüz özellik eklenmemiştir.