Özellik Adı Kısa Açıklama
MUTLAK - ABS Bir sayının mutlak değerini verir
ACOS Bir sayının ark kosinüsünü verir
ACOSH Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir
ACOT Bir sayının asıl ark kotanjant veya ters kotanjant değerini verir.
ACOTH Bir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir
TOPLAMA - AGGREGATE Listede veya veritabanında bir toplam verir
ARAP - ARABIC Bir Romen sayısını Arapça'ya (sayı olarak) dönüştürür
ASİN - ASIN Bir sayının ark sinüsünü verir
ASİNH - ASINH Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
ATAN Bir sayının ark tanjantını verir
ATAN2 Ark tanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir
ATANH Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir
TABAN - BASE Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür
TAVANAYUVARLA.MATEMATİK - CEILING.MATH Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar
KOMBİNASYON - COMBIN Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
KOMBİNASYONA - COMBINA Verilen sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir
COS Bir sayının kosinüsünü verir
COSH Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
COT Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
COTH Bir açının kotanjantını verir
CSC Bir açının kosekantını verir
CSCH Bir açının hiperbolik kosekantını verir
ONDALIK - DECIMAL Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür
DERECE - DEGREES Radyanları dereceye dönüştürür
ÇİFT - EVEN Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar
ÜS - EXP e yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir
ÇARPINIM - FACT Bir sayının faktörünü verir
ÇİFTFAKTÖR - FACTDOUBLE Bir sayının çift çarpınımını verir
TABANAYUVARLA.MATEMATİK - FLOOR.MATH Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar
OBEB - GCD En büyük ortak böleni verir
TAMSAYI - INT Bir sayıyı, en yakın daha küçük tamsayıya yuvarlar
OKEK - LCM En küçük ortak katı verir
LN Bir sayının doğal logaritmasını verir
LOG Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir
LOG10 Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir
DETERMİNANT - MDETERM Bir dizinin dizey determinantını verir
DİZEY_TERS - MINVERSE Bir dizinin dizey tersini verir
DÇARP - MMULT İki dizinin dizey çarpımını verir
MOD Bölmeden kalanı verir
KYUVARLA - MROUND İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir
ÇOKTERİMLİ - MULTINOMIAL Bir sayılar kümesinin çok terimlisini verir
BİRİMMATRİS - MUNIT Birim matrisi veya belirtilen boyutu verir
TEK - ODD Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar
Pİ - PI Pi değerini verir
KUVVET - POWER Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir
ÇARPIM - PRODUCT Bağımsız değişkenlerini çarpar
BÖLÜM - QUOTIENT Bir bölme işleminin tamsayı kısmını verir
RADYAN - RADIANS Dereceleri radyanlara dönüştürür
S_SAYI_ÜRET - RAND 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
RASTGELEARADA - RANDBETWEEN Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
ROMEN - ROMAN Bir normal rakamı, metin olarak, romen rakamına çevirir
YUVARLA - ROUND Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar
AŞAĞIYUVARLA - ROUNDDOWN Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
YUKARIYUVARLA - ROUNDUP Bir sayıyı daha büyük sayıya doğru, sıfırdan ıraksayarak yuvarlar
SEC Bir açının sekantını verir
SECH Bir açının hiperbolik sekantını verir
SERİTOPLA - SERIESSUM Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir
İŞARET - SIGN Bir sayının işaretini verir
SİN - SIN Verilen bir açının sinüsünü verir
SİNH - SINH Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
KAREKÖK - SQRT Pozitif bir karekök verir
KAREKÖKPİ - SQRTPI (* Pi sayısının) kare kökünü verir
ALTTOPLAM - SUBTOTAL Bir listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir
TOPLA - SUM Bağımsız değerlerini toplar
ETOPLA - SUMIF Belirli bir ölçütle belirlenen hücreleri ekler
ÇOKETOPLA - SUMIFS Aralıkta birden çok ölçüte uyan hücreleri toplar
TOPLA.ÇARPIM - SUMPRODUCT İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
TOPKARE - SUMSQ Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir
TOPX2EY2 - SUMX2MY2 İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir
TOPX2AY2 - SUMX2PY2 İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir
TOPXEY2 - SUMXMY2 İki dizideki ilişkili değerlerin farklarının karelerinin toplamını verir
TAN Bir sayının tanjantını verir
TANH Bir sayının hiperbolik tanjantını verir
NSAT - TRUNC Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar
Bu kategoriye henüz özellik eklenmemiştir.